Alexander's Ragtime Band
home   muzycy   muzyka mp3   fotogaleria   filmy video   kontakt   historia   linki

Alexander's Ragtime Band Alexander's Ragtime Band Alexander's Ragtime Band

    Popularny Warszawski zesp�, graj�cy "Happy Jazz" lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Za�o�ony w 1989r. przez muzyk�w popularnej niegdy� "Asocjacji Hagaw" (weteran�w polskiego jazzu tradycyjnego), pocz�tkowo pod nazw� "The Warsaw Snipers". Od roku 1994 wyst�puje na estradach �wiata pod nazw� "Alexander's Ragtime Band".
    W repertuarze zespo�u bogaty wyb�r klasyki jazzowej z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, jak r�wnie� wiele wsp�czesnych utwor�w rozrywkowych, polskich i �wiatowych.

    Zesp�, pr�cz koncert�w jazzowych, ma bogate do�wiadczenia w oprawie muzycznej imprez typu: promocje nowych modeli samochod�w, otwarcia nowych market�w, bank�w, wystaw, salon�w, wernisa�y, mi�dzynarodowych targ�w, rajd�w starych samochod�w, parad ulicznych, kampanii wyborczych, bankiet�w dyplomatycznych, imprez estradowych, itp.

    Jedn� z niezaprzeczalnych zalet zespo�u, poza szczeg�lnym, niepowtarzalnym brzmieniem, jest mo�liwo�� koncertowania w ka�dych warunkach, r�wnie� tam, gdzie nie ma elektryczno�ci, gdy� wszyscy muzycy graj� na instrumentach akustycznych, nie wymagaj�cych nag�o�nienia.

    Na mniejszych imprezach czy w pubach, zesp� mo�e r�wnie� wyst�powa� w zmniejszonym do - trio, (tzw. "ekonomicznym") sk�adzie: tr�bka-vocal, sax bas i banjo, lub sax alt-klarnet, sax bas i banjo.


   Popular Warsaw music band, playing "Happy Jazz" from twenties and thirties of the Twenty Century. Former members of the popular group Asocjacja Hagaw formed the band in 1989. These veterans of traditional jazz began performing under the name "The Warsaw Snipers" and from 1994 to the present have performed on world stages as "Alexander's Ragtime Band".
 
The bands repertoire includes a large selection of classic jazz from the 20's and 30's as well as contemporary compositions. They are also accomplished in evergreen as well as modern polish music.
 
Besides performing jazz concerts the band has considerable experience organizing musical programs for the introduction of new car models, openings of banks, supermarkets, salons and galleries, international trade exhibitions, election campaigns, diplomatic banquets and theatrical presentations and parades.
 
Alexander's Ragtime Band can also perform their incomparable musical sound without electrical power as all their instruments are acoustic and do not require sound amplifiers.

Webmaster © Arkadiusz Nowak e-mail: arkadiusz.nowak@interia.eu